Languge: |Eng|中文|日本語 |ภาษาไทย|
homecompanyproductfactoryfactorycontact
header
>>นโยบายสิ่งแวดล้อม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ บริษัท กั๋วหลิน (ไทยแลนด์) จำกัด http://www.kuaocom โทร: +66-(0)38-744125~7 แฟ๊กส์: +66-(0)38-744128-9
นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท กั๋วหลิน (ไทยแลนด์) จำกัด จัดตั้งอยู่ที่ 89 หมู่.1 ตำบล.บ้านเก่า อำเภอ.พานทอง จังหวัด.ชลบุรี 20160 ซึ่งดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตสกรูทุกชนิด และธุรกิจอุตสาหกรรมการชุบ Zinc และ NI โดยให้บริการทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย โดยคำนึงถึงผลกระทบและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ในการที่จะรักษาและปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ ดังนี้

  1. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  2. มุ่งปรับปรุงการดำเนินงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมถึงการป้องกันมลภาวะ และปัญหาต่อ สิ่งแวดล้อมของการผลิต การบริการ โดยพนักงานทุกคน
  3. มุ่งปฏิบัติในเรื่องการใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  4. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และส่งเสริมให้ดำเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับพนักงานทุกคนในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุนโยบายสิ่งแวดล้อมนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายนี้กับพนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน

นโยบายสิ่งแวดล้อมนี้ พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะต้องเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนำไปปฏิบัติให้สำเร็จ โดยกำหนดให้จัดทำเป็นประกาศ และเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะรักษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไว้ได้ และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

Copyright (C) 2009. KUAO LENG (THAILAND) CO.,LTD. All rights reserved.